گفت‌و‌گوی آقای دکتر علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

17
در كشور ما بخش قابل توجهي از مصارف دولت در سازمان هايي است كه هيچ گزارشي از عملكرد خود ارائه نمي‌كنند. انتشار اوراق بدهي يعني: اعلام بدهي دولت با صداي بلند و اين به دولت ها كمك مي كند كه تامين مالي بهتري انجام دهند
pixel