دکتر نوید رونده، درمان عصب (پالپکتومی ) اولین آسیای شیری

439
محمد سه ساله هست در فیلم در حال درمان عصب (پالپکتومی ) اولین آسیای شیری او هستیم.
pixel