فیلم پروژه ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها در شبکه LTE با نرم افزار NS3

51

پروژه ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها در شبکه LTE با نرم افزار NS3 در لینک زیر: https://netsimulate.net/e2e-delay-performance-evaluation-for-voip-in-lte-network-with-ns3

pixel