گفتگو با آیت الله آل هاشم

245

دیدار و گفتگو با حضرت آیت الله حاج سید محمدتقی آل هاشم (به زبان ترکی)