دومین کنگره اسپرانتوی ایران: سخنرانی Seshimo Masayha

244

سخنرانی به زبان اسپرانتو توسط سیشیمو ماسای، اسپرانتیست ژاپنی، در دومین کنگره اسپرانتوی ایران (شهریور 94).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده