مجموعه تفریحی توریستی تپه عباس آباد از دیدنی های همدان_گزارش تصویری

39

گزارشگر برنامه شبانه "اینک بهار " ، در بخش گلگشت این بار گشت وگزاری کرده در مجموعه تفریحی توریستی تپه عباس آباد از دیدنی های همدان