پیش بینی او در مورد “برجام” به واقعیت پیوست.

257
"برای ثبت در تاریخ" حتما ببینید.
pixel