پیتر دولیتل: چطور حافظه ی کاری معنی دنیا را درک می کند

366

در این تد (how your "working memory" makes sense of the world) روانشناس پیتر دولیتل (Peter Doolittle) به بحث در مورد حافظه كارى مى پردازد. حافظه كارى بخشى از هوشیارى اى است كه در هر لحظه اى از روز از آن آگاه هستیم ، حتى در همین حال شما مشغولش هستید.