کتاب مانگا و اهورا، قسمت 2

521

در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. در قسمت دوم؛ واژه ها با گویشهای گوناگون بیان میشوند