حضور در همایش تامین مالی اسفند 97

44

توضیحات محمد حقیقی عضو هیات مدیره اپلیکیشن کنترات در مورد شکل گیری تیم کنترات https://contrat.app/

کنترات
کنترات 2 دنبال کننده