دکتر سامان موسوي - معرفي پنجه در طرقبه ، مشاور و مجري تبليغات و برندينگ

24
1.مدرس دانشگاه 2.مشاور و مجري دوره هاي آموزشي و همايش ها 3.مشاور و مجري پروژه هاي فناوري اطلاعات 4.مشاور و مجري پروژه هاي مديريت دانش 5.مشاور مجري برندينگ، تبليغات و ساخت کليپ 6.مشاور و مجري پروژه هاي هوشنمدسازي منازل و مدارس 7.مشاور و مجري پروژه هاي حفاظتي و امنيتي تلگرام: saman6757 اينستاگرام:saman.ms67
pixel