یک روز با مدافعان شریعت

51

طلاب جهادی آستانه اشرفیه تمامی مراحل تیمم، حنوط، کفن، نماز، تلقین را برای تمامی مرحومان کرونایی و شبه کرونایی در تمام نقاط شهرستان انجام می دهندو پس از آن سلام و روضه مختصری به نیابت از آن مرحومان میخوانند.

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel