تیزر افتتاحیه تدکس دانشگاه تهران

1,035

TEDx university of Tehran opening teaser کاری از: بهار کیامقدم، امین جوادی، سهیل سراجی با همکاری: محمد امین ظهوری، فاطمه بخشوده، نوید ملکی، نوبر یگانه، بشیر راستگوفر، سعید زرآبادی