آشپزی افغان: کلوچه تنوری افغانی

1,179
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.7 هزاردنبال‌ کننده
۱۰ ماه پیش
# afghan
# food
# kebab
# dari
# kabul
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.7 هزار دنبال کننده