فیلم بسیار محرمانه از اتفاقی در زمان جنگ تحمیلی (خیانت)

749
عده ای از مسئولین بلند پایه که اصلاحاتی بودن باعث این ضربه شدن و چه دروغ ها به مردم گفته شد که حقیقت نداشت
زنده
فینال مسابقات فیفا ۲۰ آپارات گیم با گزارش سرهنگ علیفر
pixel