دکتر رضاعلی نوروزی: چی‌کار کنیم بچه‌های عاقلی داشته باشیم؟۶

8
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و مدیر مرکز مشاوره مهرآفرین درباره تفکر منطقی کودک میگوید. برای شرکت در کارگاههای فرندپروری دکتر نوروزی، با تلفن ۳۳۳۵۸۹۳۹ تماس بگیرید.
pixel