قانون شانزدهم جهان هستی | قانون علم و فن

363

در قانون علم و فن موفقیت حاصل دانستن و توانستن است. برای موفقیت به دو عامل نیاز داریم دانستن(آگاهی) توانستن(مهارت)

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده