توضیحات سخنگوی دولت در رابطه با صحبت های اخیر شمخانی مبنی بر اشتباه بودن برجام

33
جناب شمخانی در گفت وگوی اخیر خود تاکید کرده است که به عنوان یک شهروند ایرانی نظرش را می گوید و این نظر دولت نیست؛ دولت معتقد است که برجام کار مهمی برای سهل و امنیت جهانی بود.
pixel