غمگین..

2,718

زندگی هیچ نمی گوید......... نشانت می دهد.....!! توروقران اپارات پاکش نکن.. جان عزیزترینت لطفا

pixel