تدریس جلسه سوم از پودمان اول تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل مهندس حمزه مربوطی

1,069
تدریس جلسه سوم از پودمان اول تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل مربوط به سال یازدهم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی آیت الله سعیدی بهبهان مهندس حمزه مربوطی
pixel