تیزر جدید کانال دنبال= دنبال

4
تیزر جدید کانال هرکی خواست تیزر درست بکنه بهم بگه خودم تا آموزششو قرار بدم در کانال
pixel