چگونگی پیدایش agile (از code fix تا اسکرام و بیانیه چابک)

746

ویدیویی کوتاه در مورد دلیل و چگونگی پیدایش روش های اجایل در توسعه نرم افزار

mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده