چگونگی پیدایش agile (از code fix تا اسکرام و بیانیه چابک)

968
ویدیویی کوتاه در مورد دلیل و چگونگی پیدایش روش های اجایل در توسعه نرم افزار
mahyarevafa 63 دنبال کننده
pixel