دورر/ سیستم فیلتر چند مرحله ای اطاق رنگ- EcoDry X

48

پویانمایی EcoDry X- یک سیستم فیلتر چند مرحله ای است که با فیلترهای کارتن یک بار مصرف قابل تعویض می باشد.