مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران

319
ACADEMYHONARSHAMSE
ACADEMYHONARSHAMSE 43 دنبال‌ کننده

دکتر مهدی انصاری دانش آموخته ی فلسفه هنر و مدیر موسسه فرهنگی هنری آکادمی هنر شمسه و مشاور جشنواره ملی ارتنگ به مبحث فلسفه ی روانکاوی پرداختند و با تحلیل آرای فروید ،لاکان و کریستوا مفهوم طردشدگی را در نقاشی معاصر ایران به بحث گذاشتند و در همین راستا کارهای آقای احمد مرشدلو را مورد خوانش روانکاوانه قرار دادند

ACADEMYHONARSHAMSE
ACADEMYHONARSHAMSE 43 دنبال کننده