گفتار 52 ” علم حقیقی “-دانشمندان و آفرینش جهان

105
عظمت آفرینش آسمان و زمین و همه ذرات. آیا جهان حاصل تصادف است؟
pixel