فول ریس مسابقه اول فرمول ای فصل 2018/2019 - ریاض(عربستان سعودی)

1,176

موتور اسپورت ایران - فول ریس مسابقه اول فرمول ای فصل 2018/2019 - ریاض(عربستان سعودی) مقام اول: آنتونیو فلیکس دی کاستا - آندرتی اتو اسپورت - 33 دور مقام دوم: ژان اریک وِرن - تِچیتا - 33 دور - 0.462+ مقام سوم: جِروم دی اَمبروسیو - ماهیندرا ریسینگ - 33 دور - 4.033+

pixel