لزوم توجه مجلس به فرهنگ عمومی جامعه

31
صحبتهای آیت الله امین خراسانی پیرامون لزوم توجه به فرهنگ عمومی جامعه و همچنین حضور فرهیختگان فرهنگی در مجلس
pixel