فعالترین کوه آتشفشان در اندونزی فوران کرد

250

کوه مراپی فعالترین کوه آتشفشان در اندونزی فوران کرد و گدازه های آن تا 2000 متر به آسمان پرتاب شد

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel