بمیرم برای غمت آقا ... | حاج میثم مطیعی

0

نمیدونم، که چه رازیه توو شب اصحاب/ که دلا میره با شهدا قتلگاه ارباب/ بمیرم برای غمت آقا/ دیگه یاری برا تو نمونده/ نه دیگه میتونی که بلند شی/ کی تو رو به روی خاکا کشونده/ (خونین دهن حسین جان صدپاره تن حسین جان)

pixel