پیت استاپ 2 ثانیه فرمول یک فراری Ferrari's 1.97-Second Pit Stop 2018

923