آموزش نحوه کنترل سریالها

125

در صورتی که تمایل دارید در فرمهای عملیاتی کالا امکانی برای کنترل سریالها فراهم نمایید می توانید دکمه "کنترل سریالها" در فرم معرفی کالا را کلیک و تنظیمات مورد نظرتان را اعمال نمایید.