گزارش خبرگزاری برنا از مدرسه بدلکاری

421

خبرنگاران جوان خبرگزاری برنا، خبرگزاری رسمی وزارت ورزش میهمان مدرسه بدلکاری بودند.