آیا مقام معظم رهبری مخالف مذاکره با آمریکا هستند؟

70
مذاکره با آمریکا؛ آری یا خیر؟ دکتر دیاکو حسینی پاسخ می دهد.
pixel