آیتم حقوقی 6: مباحث حقوقی با هنگامه عسگری

920

هنگامه عسگری، کارشناس بخش حقوقی برنامه ایده پردازان، در قسمت ششم برنامه ایده پردازان نیز پیرامون الزامات قانونی صحبت می کند. اگر در زمینه مباحث حقوقی سوالی دارید آن را با ما در میان بگذارید تا پاسخ آن را در سایت و یا برنامه دریافت نمایید.

pixel