تجاوز جنسی به دانش آموزان مدرسه ای که در اصفهان ایران رویداد

5,371

به گزارش ایران رویداد در مدرسه ای در شهر اصفهان اولیای دانش آموزان از تجاوز به فرزندانش توسط نایب رییس انجمن اولیاء در مدرسه به دادگستری شکایت کردند که در گی این اتفاق مدیر مدرسه برکنار شد و فرد متهم بازداشت شد. این فیلک تجاوز جنسی به دانش آموزان مدرسه اسا که در اصفهان ایران رویداد.