اهنگ جنگ ستارگان بافلاپی دیسک کامپیوتر

207

کانال فراالکترونیک : با استفاده از اردینو وفلاپی دیسک کامپیوترمیتوان به عنوان یک ساز جالب استفاده کرد وبه موسیقی گوش کرد لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1806