مدیریت سالن های زیبایی

173
لطفا امور را با هم قاطی نکنید ! برخی سالن های زیبایی علاوه برانجام خدمات زیبایی به کار آموزش آرایشگری نیز می پردازند و این دو مبحث را به عنوان یک واحد در نظر می گیرند در صورتی که این کار غلط است...باید برای مدیریت این دو باهم برنامه ریزی نمایید و با انجام اموری از جمله جانشین پروری و... در هر دوعرصه موفق شوید.(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952)
pixel