کوچینگ کار گروهی-تیم کوچینگ

611

خیلی خوبه که بتوانیم به تنهایی عالی عمل کنیم ولی بهتر از آن این است که در یک گروه از قابلیت های تمام افراد تیم استفاده کنیم. کار گروهی در ارتباط با رهبری موقعیت هاست