آموزش بدست آوردن فاصله دو نقطه توسط gps در برنامه HiTarget HiSurvey Road

394

در این ویدیو آموزش بدست آوردن فاصله افقی و مایل و اختلاف ارتفاع دو نقطه توسط gps در برنامه HiTarget HiSurvey Road به تفصیل توضیح داده میشود.