مستند سایه های پنهان - 2

355
مجموعه مستند « سایه های پنهان » به پشت پرده های روابط آمریکا و شاه در زمان پهلوی می پردازد.
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel