کاربرد کود نیتروژن اوره(نگین تجارت پیام)

511

شرکت نگین تجارت پیام در عرصه واردات و صادرات و همچنین تامین مواد شیمیایی اولیه فعالیت دارد. تلفن تماس:02143694 09128309345 http://www.ntpgroup.co