سود هایی که بانک ها می دهند با اسلام مغایرت دارد

231

بشنوید اینبار از زبان استاد پناهیان: سودهای علی الحساب با اسلام مغایرت دارند. بانک های غربی در کنز نکردن سرمایه از ما جلوترند . ما باید برای تمدن سازی اسلامی در زمینه معیشتی و صدور آن به جهان، از اقتصاد صلواتی اربعین کمک بگیریم