گفتگو با استاد کیوان ساکت - فصل دوم قسمت اول

853

توضیحات استاد ساکت در رابطه با شیوه نوازندگی خود و لزوم تغییر شیوه آموزش تار و سه تار برای هنرجویان در این ویدئو رائه شده است

ساری گلین
ساری گلین 87 دنبال کننده