گزیده ای از هیئت زنجیرزنان محله درویش دماوند سال97

716

شب عاشورای حسینی سال 1397 گزیده ای از هیئت زنجیرزنان محله درویش ورودی محله قاضی و محوطه حسینیه محله درویش دماوند