ترمیم دندان با اینله (Inlay)

340

در ترمیم دندان هایی که آسیب بالایی دیده اند به جای پر کردن از اینله (Inlay)استفاده می شود