پروژه بویوک یالی شرکت نیولایف گروپ

20
شرکت نیولایف گروپ نماینده رسمی فروش پروژه های معتبر استانبول بوده و در کل پروسه هیچگونه هزینه ای از قبیل کمیسیون ،دستمزد و … اخذ نخواهد کرد و تمامی قراردادها مستقیم بین خریدار و دفتر فروش رسمی شرکت سازنده منعقد میگردد و حضور ما در کنار شما عزیزان بعنوان ناظر بر کیفیت روند کاری می باشد.
pixel