یاد تو ... ( هرکه دلارام دید از دلش ارام رفت )

346

غزل 141 سعدی شیرازی . هر که دلارام دید از دلش ارام رفت...