گرایشات و مکاتب جامعه شناسی چه هستند؟ و چرا ؟

234
جامعه شناسی گرایشات یا حوزه های متفاوت فراوانی دارد که مکاتب فصل مشترک آنها را تشکیل می دهند. به اصول موضوعه مکاتب می پردازم تا ناکارآمدی جامعه شناسی را نشان دهم
pixel