تیزر حاشیه های همایش شناسایی و پرورش مدیران آینده

89
تیزر حاشیه های همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده با سخنرانی وزیر نفت مهندس زنگنه، وزرای سابق نفت، معاون وزیر، مشاور عالی رئیس جمهور و بزرگان مدیریت کشور موسسه مدیریت و توسعه فن (معنا)
pixel