05 - سمینار کمپرسور و تجهیزات جانبی اطلس کوپکو در تهران

98

سمینار آموزشی کمپرسور و تجهیزات جانبی با موضوع کتاب راهنمای هوای فشرده ، تالیف اطلس کوپکو